پمپ فرات

الکترو پمپ سانتریفوژ خودمکش( جتی)

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی  دو پروانه

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ محیطی

مناسب برای افزایش فشار آب سرد و گرم

الکترو پمپ کفکش  ارتفاع بالا

مناسب جهت انتقال آب حوضچه ها ، رودخانه ها ، چاهک، چاه ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ کفکش استیل

مناسب جهت انتقال آب حوضچه ها ، رودخانه ها ، چاهک، چاه  ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ کفکش

مناسب جهت انتقال آب حوضچه ها ، رودخانه ها ، چاهک  ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده