پمپ های پلی اتیلن مدل CHV

پمپ های پلی اتیلن مدل CHVجهت جابجایی مایعات شیمیایی از تانکر های حمل یا از مخازن دفن شده در

زمین یا حوضچه های اسید  که سیال بصورت مستقیم وارد پمپ نمی شود و نیاز است پمپ ، سیال را مکش کند .

پمپ بصورت ثابت یا متحرک در داخل سیال قرار میگیرد و آن را به بیرون از سیال انتقال می دهد .

طراحی این پمپ از ارتفاع ۳۰ سانتیمتر تا ۳۰۰ سانتیمتر قابل تولید می باشد .